Reklamačný poriadok internetového obchodu Max-Tech.sk

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

 

Úvodné ustanovenia.

 

 

1. Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode Max-tech je spoločnosť  Mário Šoltés so sídlom Olšavská ul 500,Ruskov, okr KOŠICE Slovenská republika.

 

2. Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

 

3. Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

 

4. Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných prevádzkovateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

 

 

Postup vybavovania reklamácií.

 

 

1. V zmysle tohto reklamačného poriadku, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo písomne.

 

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

 

kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu),

predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha,

komu je reklamácia adresovaná,

dátum podania reklamácie,

podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie použite Reklamačný formulár.

 

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

 

 

3. V prípade podania reklamácie faxom alebo písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

 

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

 

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovaťeľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

 

 

 

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla prevádzkovateľa

pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí prevádzkovateľ doručenie.

 

7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa

vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

prepätím, napríklad pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa

pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

mechanickým poškodením – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a podobne

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

8. Reklamácie sa nevzťahujú na:

plast, tlačitka, pasy a batérie -

opotrebovanie obaly, pasy spôsobené bežným používaním

poškodenie pristrojov vodou - pobytom v nevhodnom prostredí

vady vyvolané neodborným zásahom

 

9. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.

 

10. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať.

 

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.10.2014. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.